Skip to content
0(446) 214 33 99 eruzem@erzincan.edu.tr https://t.me/eruzem

ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ

UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına ve organlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik; Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesine bağlı olarak kurulan Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezinin amaçlarına, faaliyet alanlarına, organlarına, organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Merkez (ERUZEM): Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezini,

b) Merkez Müdürü: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürünü,

c) Rektör: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörünü,

ç) Üniversite: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesini,

d) Yönetim Kurulu: Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amaçları ve Faaliyet Alanları

Merkezin amaçları

MADDE 5 – (1) Merkezin amaçları şunlardır:

a) Bilgi toplumuna geçiş sürecinde Türkiye’nin kalkınmasına ve gelişmesine yardımcı nitelikteki eğitimlerin çeşitli teknolojik öğrenme vasıtalarıyla yaygınlaştırılması için bilimsel ve teknolojik araştırmalar yapmak veya önermek,

b) Uzaktan eğitim ile ilgili yayın, araştırma-geliştirme ve uygulama çalışmaları yapmak,

c) Üniversitedeki uzaktan eğitim programlarının başarıyla yürütülmesi için birimler arasında koordinasyonu sağlamak,

ç) Bilgi birikimini ilgili kurum ve kuruluşlara aktarmak,

d) Uzaktan eğitim ile ilgili araştırma ve uygulamalarda yerli ve yabancı kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Üniversite içi ve dışı projelerde ihtiyaç duyulan yazılım otomasyonlarını ve ders içeriklerini geliştirmek, akreditasyonları yapmak, bu konularda danışmanlık yapmak ve gerekli koordinasyonu sağlamak.

Merkezin faaliyet alanları

MADDE 6 – (1) Merkezin faaliyet alanları şunlardır:

a) Öğrencilere ve topluma, iletişim ve bilgi teknolojilerinden yararlanarak uzaktan eğitim yoluyla sunduğu tüm öğrenme faaliyetleri için ortam geliştirmek, ders içeriklerini kullanım için hazırlamak ve teknik destek vermek,

b) Çeşitli kurum ve kuruluşlara uzaktan eğitimle ilgili ihtiyaç ve istekleri konusunda teknik destek, danışmanlık, uygulama, değerlendirme ya da eğitim hizmeti vermek,

c) Önlisans, lisans, lisansüstü ve hayat boyu öğrenme programlarında çevrimiçi/çevrimdışı dersleri, sınavları ve programları geliştirerek desteklemek,

ç) Kamu ve özel sektörün talep ettiği eğitim programlarını organize etmek veya bu kurumların eğitim programlarını e-öğrenmeye uyarlamak ve sunmak,

d) Toplumun ihtiyaç duyduğu çeşitli alanlarda sertifika programları açmak ve yürütmek,

e) Üniversite tarafından yürütülmekte olan internet destekli eğitim çalışmaları için öğretim tasarımı yapmak.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Merkezin Organları ve Görevleri

Merkezin organları

MADDE 7 – (1) Merkezin organları şunlardır:

a) Merkez Müdürü,

b) Yönetim Kurulu.

Merkez müdürü

MADDE 8 – (1) Merkez Müdürü; Üniversitenin aylıklı ve devamlı statüdeki öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından üç yıl süre ile görevlendirilir. Süresi sona eren Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Merkez Müdürü; görevlendirildiği usul ile görevden alınabilir. Merkez Müdürü, çalışmalarında kendisine yardımcı olmak üzere Üniversitenin öğretim elemanları arasından en çok üç kişiyi Merkez Müdür yardımcısı olarak görevlendirmek üzere Rektörün onayına sunar. Merkez Müdürünün geçici olarak görevinden ayrılması halinde yerine yardımcılarından biri, o da bulunmadığı zamanlarda ise Yönetim Kurulu üyelerinden birisi vekâlet eder.

Merkez müdürünün görevleri

MADDE 9 – (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:

a) Merkezi temsil etmek,

b) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, başkanlık etmek ve alınan kararları uygulamak,

c) Merkezin çalışma, hedef ve planları, bütçe tasarısı ile yıllık faaliyet raporunu hazırlamak, Yönetim Kurulunun onayı alındıktan sonra Rektörlüğe sunmak,

ç) Merkezin idari işlerini yürütmek, personel ihtiyacını belirlemek ve Rektörlüğe sunmak,

d) Yurt içindeki ve yurt dışındaki araştırma ve uygulama merkezleri ile işbirliği yapmak.

Yönetim kurulu

MADDE 10 – (1) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü ve Merkez Müdür yardımcılarından biri olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Merkez Müdürü ve Merkez Müdür yardımcısı dışındaki üç üye, Merkezin amaçları konusunda deneyimi olan ve Merkez Müdürünce önerilen Üniversitede tam gün çalışan altı öğretim elemanı aday arasından Rektör tarafından seçilerek üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir. Süresi dolmadan boşalan ya da sürekli olarak altı aydan fazla Üniversite dışında görevlendirilen üyenin yerine kalan süreyi tamamlamak üzere, aynı yöntemle yenisi seçilir.

(2) Yönetim Kurulu, Merkez Müdürünün daveti üzerine yılda en az iki kez salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy çokluğu ile alınır. Oyların eşit olması durumunda Merkez Müdürünün kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Merkez Müdürü, Yönetim Kurulunun başkanıdır.

Yönetim kurulunun görevleri

MADDE 11 – (1) Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:

a) Merkezin çalışma esaslarını ve çalışma programını onaylamak,

b) Merkezin yıllık bütçe tasarısı ve yıllık faaliyet raporu hakkında görüş bildirmek,

c) Üniversite dışı kamu ve özel sektör kurum kuruluşları ile yapılacak işbirliği ve çalışma esaslarını belirlemek ve protokolleri onaylamak,

ç) Üniversitenin birimleri ve öğretim elemanlarınca yürütülecek danışma, proje ve benzeri hizmetlere ilişkin esasları tespit etmek,

d) Uzaktan eğitim konusunda yapılan ve Merkeze başvuran çalışmalardan teşvike layık olanları belirlemek ve Merkezin bütçe imkanlarını da dikkate alarak, belirli yıllarda verilecek teşvik ödülüne ilişkin esasları belirlemek.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı

MADDE 12 – (1) Merkezin akademik, idari ve teknik personel ihtiyacı, 2547 sayılı Kanununun 13 üncü maddesi uyarınca Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.

(2) Merkezde ihtiyaç duyulan hallerde, öğrenciler 2547 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendine göre kısmi zamanlı olarak çalıştırılabilir.

Yürürlük

MADDE 13 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 14 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü yürütür.

Back To Top